Sunday, 30 March, 2008

ഈ നിമിഷം തീവ്രവാദം എവിടെയൊക്കെ എങ്ങിനെ..

ഈ Map എത്രത്തോളം ആധികാരികമാണെന്നറിയില്ല..
ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിളില്‍ നോക്കിയിടത്തോളം
ശരിയാണ്‍
വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കില്‍ ആറ്ക്കെങ്കിലും അതു
ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയുമാകാമല്ലൊ.
എനിയ്ക്കു കിട്ടിയ വിവരമിങ്ങിനെ-

“ This is very interesting! When you click on the
website link below, a world map comes up showing
what all strange and dangerous things are happening
right now in every country in the entire world. It
is updated every five minutes. You can move the map
around, zero in on any one area and actually up-load
the story of what is going on. It is amazing when
you can see the things that are happening right here..
sometimes right in your own state or
even your city. Global Incident Map: There is a
lot happening in our world every minute. This 'map'
updates every 300 seconds...constant 24/7.”

http://www.globalincidentmap.com/home.php

Sunday, 16 March, 2008

പുതിയ ഇരുട്ടടി

പുതിയ ഇരുട്ടടിയെപറ്റി ഇന്നത്തെ 'ഹിന്ദു'മാഗസീന്‍ വിഭാഗം എഴുതിയിരിയ്ക്കുന്നതു,വായിയ്ക്കാത്തവറ്ക്കു വേണ്ടി ഇതാ-കഴിയുന്നിടത്തോളം ആള്‍ക്കാരിലേയ്ക്കീവിവരങ്ങള്‍ എത്തട്ടെ.

ഇതാ ഇവിടെവരെ ഒന്നുപോകൂ

ഇതിനോടനുബന്ധമായി കഴിഞ്ഞദിവസം കിട്ടിയ ഒരു മെയില്‍-

A woman at a Gas nightclub (Mumbai) on a Saturday night
was taken by 5 men,Who according to hospital and
police reports, gang raped her before
dumping her at Bandstand Mumbai. Unable to remember
the events of the evening, tests later confirmed the
repeat rapes along with traces of rohypnol in her
blood.
Rohypnol, date rape drug, is an essentially a small
sterilization pill.
The drug is now being used by rapists at parties to
rape AND sterilize their victims. All they have to do
is drop it into the girl's drink. The girl can't
remember a thing the next morning, of all that had
taken place the night before. Rohypnol, which
dissolves in drinks just as easily, is such that the
victim doesn't conceive from the rape and the rapist
needn't worry about having a paternity test
identifying him months later.

The Drug's affects ARE NOT TEMPORARY - they are
PERMANENT. Any female that takes it WILL NEVER BE
ABLE TO CONCEIVE. The weasels can get this drug from
anyone who is in the vet school or any university.
it's that easy, and Rohypnol is about to break out big
on campuses everywhere.

Believe it or not, there are even sites on the
Internet telling people how to use it. Please forward
this to everyone you know, especially girls.

Girls, be careful when you're out and never ever leave your
drink unattended.


(added - Always buy your own drinks, ensure even soft drink bottles or cans received are Unopened or sealed; don't even taste
someone else's drink)

There was already been a report in Singapore of girls
drink been Spiked by Rohypnol.
Forward this to all your friends and save them from a possible dangerous situation.

Rohypnolനെ പറ്റി വിക്കിപ്പീഡിയ പറയുന്നു-
According to the National Institute on Drug Abuse

"Rohypnol" can incapacitate victims and prevent them from resisting sexual assault. It can produce "anterograde amnesia," which means that individuals may not remember events they experienced while under the effects of the drug."

Saturday, 8 March, 2008

വനിതാദിനം-ബോധവല്ക്കരണം ഇങ്ങിനേയും

മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍
മലയാളിപ്പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവരാണ്‍.
പക്ഷെ,സ്വന്തമായി ജോലിചെയ്തു വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍
വെറും 31.6% മാത്രം.

ഇതിനെതിരെ,ഇന്ത്യന്‍ ശരാശരി 39% ആണെന്നും ഓറ്ക്കണം.
അല്‍പ്പമെങ്കിലും വായാനാശീലമുള്ള മലയാളിസ്ത്രീകളുടെ പ്രീയപ്പെട്ട
പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘വനിത’ യാണ്‍ ഈ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നതു.

ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാനകാരണവും ‘വനിത’ ഒറ്റവാക്കില്‍പ്പറയുന്നു-
തെറ്റായ മനോഭാവം.

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഗണിതശാസ്ത്രവിഭാഗം പ്രഫ.ഡോ.മേരീ മെറ്റില്‍ഡ നടത്തിയ പഠനം,താഴ്ക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നും പറയുന്നു.

ഇനി ചോദ്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക-

1.സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തില്‍ പ്രധാന റോള്‍ എന്താണു?
2.പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ചു കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിലും പാചകത്തിലും വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തം സ്ത്രീയ്ക്ക് വേണോ?
3.ചില ജോലികള്‍ പുരുഷനെക്കൊണ്ട് മാത്രമെ ചെയ്യാന്‍ സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൊ?
4.പുരുഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ സ്ത്രീ ജോലി ഉപേക്ഷിയ്ക്ണണോ?
5.പൂരുഷനാണോ കുടുംബത്തില്‍ ഉന്നതസ്ഥാനം വേണ്ടത്?
6.സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയറ്ന്ന ലക്ഷ്യം വിവാഹമാണൊ?
7.പുരുഷന്‍ ജോലിയ്ക്ക് പോകുമ്പോള്‍ സ്ത്രീ വീട്ടുകാര്യങ്ങള്‍ നോക്കുന്നതല്ലെ നല്ലതു?
8.അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും
സ്ത്രീക്ക് വിജയിയ്ക്കാന്‍ കഴിയുമോ?
9.ഒരു നല്ലഭാര്യ,തന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്‍ വിധേയയായിരിക്കേണ്ടേ?
10.സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതിലും കൊടുക്കുന്നതിലും തെറ്റുണ്ടെന്നു
വിശ്വസിയ്ക്കുന്നുണ്ടൊ?
11.സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമുണ്ടോ?
12.സ്ത്രീ കുടുംബത്തിന്‍ ബാധ്യതയാണോ?
13.അമ്മമാറ്ക്ക് മാത്രമെ കുട്ടികളെനന്നായി വളറ്ത്താന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളോ?
14.വീട്ടില്‍ ഒരുകുട്ടിയെ ഉള്ളുവെങ്കില്‍ അത ആണായിരിയ്ക്കണോ?


ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ പഠനകറ്ത്താവ് തയാറാക്കിയ അതേരൂപത്തിലാണൊ അതോ ‘വനിത’യുടെ അജണ്ട അനുസരിച്ചു വാക്യഘടനയില്‍ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടൊ എന്നറിയില്ല.

ഏതായാലും ഏഴും ഒമ്പതും ചോദ്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക.
‘ശരിയായ’ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിയ്ക്കാനുള്ളവക ചോദ്യത്തില്‍ തന്നെയുണ്ട്.
ബോധവല്‍ക്കരണം ഇങ്ങിനെയും നടത്താം,അല്ലെ?
മലയാളിസ്ത്രീ വീട്ടില്‍തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ട് എന്നന്വേഷിയ്ക്കാന്‍ ഇത്രയുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടണമായിരുന്നൊ?


ഇതു വായിയ്ക്കുന്ന ബൂലോക സുഹൃത്തുക്കളില്‍ താല്പര്യം തോന്നുന്നുവര്‍ക്ക്,
ആണ്‍-പെണ്‍ ഭേദമില്ലാതെ ഈ ചോദ്യങ്ങള്ക്കുത്തരം,YES or NO എന്നോ,കാര്യകാരണസഹിതമോ, ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം.
ചിലപ്പോള്‍ നല്ല ഒരു ചര്‍ച്ചയ്ക്കതു വഴി വെച്ചേക്കും.
ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിനായി,ഇതാ-കോപ്പി ചെയ്തെഴുതാം
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.