Saturday, 26 July, 2008

ആണവക്കരാറ്-ചില നിരീക്ഷണങ്ങള്‍( Indo-US Nuclear deal)

ഒരു ഇ-മെയില്‍ ചറ്ച്ചയില്‍നിന്നു കിട്ടിയ എതാനും നിരീക്ഷണങ്ങളാണിത്.

വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്,അതേപടി ചേറ്ക്കുന്നു.

സിമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചൂട്പിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ വായിച്ചപ്പോള്‍,ഇത്കൂടിയിവിടെ പങ്ക് വെയ്ക്കാമെന്ന് തോന്നി.


The opponents of the deal fall into 3 categories

(I) The left, who are still trapped in a time warp. They still cannot break free from the sixties’ cold-war mindsets. They cannot get over the “if-it-is-America-it-has-to-be-evil” syndrome. They pee in their pants when they hear about foreign technology. These are the people who were against introducing computers into the country.


(ii) The BJP – in the heart of their hearts, they are for the deal, but would hate to let anyone else walk away with the credit. In fact, the seeds of the deal were sown during the Jaswant Singh – Steve Talbott talks. They are just quoting some technicality to oppose the deal.


(iii) Others, who haven’t really understood the nuances of the deal, but see a point in the Left’s stand that India is compromising its strategic security and becoming an ally of the US.


Let ua examine the various arguments against the deal.


1. We are compromising our strategic security: The deal is purely confined to civilian nuclear cooperation, and does not cover strategic aspects of our nuclear program. We are free to pursue our strategic nuclear program, we are free to retain our nuclear arsenal, and are even free to carry out future nuclear tests. (That the BJP government has foreclosed that option by announcing unilateral moratorium on future nuclear testing is another thing). We can choose the nuclear facilities that have to be put under IAEA safeguards, no questions asked. Out of the 22 nuclear facilities, we have declared 8 as strategic, and they are out of bounds for anyone. The remaining 14 will be progressively brought under safeguards, by 2014. The fast-breeder test reactor and the prototype fast-breeder reactor have been kept outside the safeguards regime. We have also agreed that future civilian fast-breeder reactors would be placed under safeguards, but the determination of what is civilian is solely an Indian decision. India had its way in inserting this clause despite the demands in the US Congress – some Congressmen were afraid it will help India circumvent the restrictions.
2. The fear of USA. ( I don’t think we can ever get out of this) We are a mature democracy of over a billion people, a fast growing economic superpower, one of the strongest nations in the world. Just imagine what would happen to the US economy if our IT companies were to pull out of US? (That they would never do it is another matter). Why is it that our knees still knock the moment we hear USA’s name? USA is no angel. They agreed for the deal not because of their love for India, but purely due to their economic interests. In this world, every interest finally converges at the economic interest. Just because it is in USA’s economic interests, should it mean that it would be against ours? Don’t we have a huge economic interest in harnessing nuclear energy? It is time we developed confidence in doing business with the devil, rather than running for cover at the very mention of the devil’s name. Another fear is the provisions in the Hyde Act which would seem to impinge upon our foreign policy independence. First of all, Hyde Act is a domestic US legislation whose main function is to allow nuclear cooperation with India, and US domestic legislation is binding on the US, not India. It's an enabling legislation. It's the 123 agreement that is binding on the US and India. There is no contradiction between the two. The operative part of the Hyde Act incorporates three permanent and unconditional waivers from relevant provisions of the US Atomic Energy Act. The Hyde Act allows the US Administration to engage in civil nuclear cooperation with India, waiving 3 critical requirements of the US law. Second, all these foreign policy related provisions (Iran etc) are in the non-binding section of the Hyde Act. They are there only as sops to the US lawmakers to agree to the provisions of the Act. They are only advisory in nature to the US government. Bush, while signing statement, said that he is not bound by the advisory provisions of the Act. It will be interesting to note that the China-specific Act had, in its non-binding provisions Tibet, (which is like having Kashmir in the India agreement) human rights and religious freedom for China to work on, which are far more worse than the provisions in the Hyde Act meant for India. But the Chinese are smart. They let the US keep these for whatever they are worth as they knew the value of what they were getting. Would our comrades say that China has mortgaged its foreign policy independence to the US? The binding provisions of the Hyde Act enables US to sign the 123 agreement with India, by making amendments to the US laws which the agreement would have otherwise violated. Why would there have been such a strong opposition with the US politicians and lawmakers against the deal if it were to serve only US interests? Even agreeing for argument’s sake that Hyde Act overrides 123 Agreement, according to Article VI of the US Constitution, as interpreted by the US Supreme Court, obligations of an international agreement supersede provisions of domestic law. India did manage to push through another article, 16.4, that the agreement “shall be implemented in good faith and in accordance with the principles of international law.” The phrase “principles of international law” is a clear reference to the Vienna Convention on the Law of Treaties. Article 27 of the Convention, which, as a part of customary international law, does not have to be cited to be applicable, states: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.” The legal opinion in the US is almost unanimous that the 123 Agreement supersedes the Hyde Act.
3. There is a large group consisting of people who are independent, and who oppose the deal not necessarily on political grounds. This is a cross section of our society including scientists, some people in the media and other sections of the general public. There are many scientists who are against the deal because they want to work in complete independence and not have anyone looking over their shoulders. India’s civil nuclear programme will be subject to IAEA safeguards. IAEA can inspect, ask questions. Very genuine fears. At the same time, let us also remember that there is a cost to any benefit. Many are led to believe that it is the Americans who are going to do this job. Fact is, they are not. IAEA is an independent body under the UN system, genuinely independent. Remember, they refused to certify that Saddam Husain was developing WMD. 140 countries across the world have accepted IAEA safeguards, though they are all signatories to NPT which India is not. IAEA safeguards ensure that nuclear fuel supplied under IAEA clearance is not diverted for military purpose. India does not do so, nor does it intend doing so. The question of IAEA inspection arises only if fissile materials, namely uranium-235, plutonium-239 or uranium-233 are in use in significant quantities or if work is in progress on uranium enrichment or on spent fuel-reprocessing or if activities involving weapons research are undertaken. None of the listed facilities have been involved in these activities in the past nor will they be so involved in the future. Bhabha Atomic Research Centre, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology and other strategic facilities are outside the list of facilities accessible to IAEA inspection. We have a strategic uranium reserve meant for military purposes which has been recognized and which we will continue to keep. Scientists cannot tolerate auditors, leave alone IAEA! On the other hand, several eminent Scientists have allayed the misplaced fears and come out in support of the deal. What more endorsement does one need than from Abdul Kalam, (who, incidentally, has no love lost for the UPA government) a person of unquestioned honesty, integrity and patriotism. Would we trust a Manmohan Singh and an Abdul Kalam or the Karats and the Advanis and the Mayawatis?
4. Another argument is that we do not need uranium and we have an indigenous programme to develop thorium-based reactors. The deal would kill the indigenous programme, they say. In the period 2000–05, the nuclear power units began to operate with high capacity factors. In 2005, unit no. 4 of the Tarapore atomic power station, India’s largest reactor and largest single-unit generating-plant attained criticality. The time was appropriate to launch a much larger nuclear power programme. However, the problem was, the availability of uranium in the country. As of now, India possesses only relatively low-grade uranium ores which cost some four or five times the international price to extract. (Sudhakaran will bear me out on this). The total quantity available is also limited. The internationally accepted nuclear power units have a capacity of 1000 MW or more and employ low enriched uranium – an option now barred to India. Again, there is an inevitable time lag before thorium can be used as a source of energy, as a sufficient capacity of fast reactors using the plutonium–uranium cycle have to be built before thorium can be utilized. I have read about 20-30 years . Yet, there is nothing that bars us from continuing to do “blue-sky” research on thorium. Our energy requirements are galloping exponentially every year – can we just afford to wait and wait?
5. Next argument – nuclear energy will not bring about energy security – it will only take care of a small percentage of our energy needs. Which single source of energy is going to take care of 100% of our energy needs? We are at the mercy of the Arabs (who can make US look like an angel) for oil. More fossil fuels, more greenhouse gases, climate change effects. Our coal has high ash content and new mine locations are in areas classified as reserve forests. The solution is to tap ALL alternative sources – nuclear, hydel, solar, wind and so on. Nuclear energy is not cheap. Is oil (trading above $130/barrel) cheap? None of us want to stop using oil because it is costly.6. It is argued that we have to depend on imported sources for our nuclear fuel requirement, which is uncertain. Aren’t we almost 100% dependent on imported oil? Haven’t we built massive refineries to process imported crude? It is not as if India has to import all the nuclear fuel from US. India is free to buy fuel from any source, Russia, France or any other exporter.

Thursday, 10 July, 2008

മോക്ഷപ്രാപ്തിയ്ക്കുതകാത്ത പെണ്മക്കള്‍

കഴിഞ്ഞ മാസം നാട്ടില്‍ ചെന്നപ്പോഴായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ വല്ല്യമ്മയുടെ (അമ്മയുടെ ചേച്ചി)മരണം.
95 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച വല്ല്യമ്മ,അവസാനത്തെ രണ്ട് വറ്ഷങ്ങള്‍ കിടക്കയില്‍ത്തന്നെയായിരുന്ന.
സ്നേഹപൂറ്വ്വം,ക്ഷമാപൂറ്വ്വം പരിചരിച്ചിരുന്നതു വല്ല്യമ്മയുടെ ഇളയമകള്‍.
ഹൃദ്രോഗമടക്കം ഒരുമാതിരി എല്ലാവേണ്ടപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളുമുള്ള ആ ചേച്ചി ഒരിയ്ക്കല്‍പ്പോലുമൊരു പരാതിയോ മടുപ്പോ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ല.
മറിച്ച് അമ്മയേ ശുശ്രൂഷിയ്കാന്‍ തനിയ്ക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ എന്ന മട്ടായിരുന്ന

നല്ല തെളിഞ്ഞ ഓറ്മ്മയുണ്ടായിരുന്ന വല്ല്യമ്മ,ചേച്ചി അടുത്തു വരുമ്പോഴൊക്കെ,തളറ്ന്ന ശബ്ദത്തില്‍
‘അമ്മു കുളിച്ചോ?’
‘അമ്മു കാപ്പികുടിച്ചോ’
‘അമ്മുന്റെ മുഖം വല്ലാതെയിരിയ്ക്കുന്നു,അസുഖം വല്ലതുമുണ്ടൊ?’
എന്നൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ അന്വേഷിയ്ക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു.

കണ്ടുനില്‍ക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് ആറ്ദ്രമാക്കുന്ന ആത്മബന്ധം!

എങ്കിലും വല്ല്യമ്മ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അന്ത്യകറ്മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ചേച്ചിയ്കവകാശമില്ല!
ചേച്ചിയുടെ പെണ്മക്കള്‍ക്കുമവകാശമില്ല!


ആലുവയില്‍ താമസിയ്ക്കുന്ന വല്ല്യമ്മയുടെ മകന്റെ (ചേട്ടന്‍ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി)മകളുടെ മകന്‍ എത്തേണ്ടിവന്നു മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസും എന്ററന്‍സും പാസായി അന്തരനടപടികള്‍ തുടരുന്ന തിരക്കില്‍നിന്നു വന്ന് ,അന്ന് തന്നെ മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ആ മോന്‍, ഈ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടിട്ടുള്ള സന്ദറ്ഭങ്ങള്‍ കൈവിരലിലെണ്ണാം.
പിന്നെ അഞ്ചാം ദിവസം സഞ്ചയന സംബന്ധിയായ കറ്മ്മങ്ങള്‍ക്കും കുട്ടിയൊന്ന് വന്നുപോയി.

ദഹനത്തിനും പിന്നെ സഞ്ചയനത്തിനും( ചിതയില്‍നിന്നും അസ്ഥി ശേഖരണം) മറ്റും പെണ്മക്കളെ ആ പ്രദേശത്തേക്കൊന്നും അടുപ്പിയ്ക്കുകപോലുമില്ല.
നാട്ടിലെല്ലായിടവും ഇങ്ങിനെതന്നെ.
അടുത്ത ബന്ധത്തില്‍ ആണ്കുട്ടികളില്ലെങ്കില്‍ ,തൊട്ടുതെറിച്ച ബന്ധത്തിലുള്ള ആരെയെങ്കിലും ഒപ്പിയ്ക്കും.ആറ്ക്കാനുംവേണ്ടി ഓക്കാനിയ്ക്കുന്നതുപോലെ അവരിതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വരുത്തി അവരുടെ പാട്ടിന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ,ഹൃദയമുരുകി തേങ്ങലടക്കി പെണ്മക്കള്‍ കാണാമറയത്ത് നില്‍ക്കുകയാവും.

എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണെങ്കിലും,തുടറ്ന്നുവരുന്ന മരണാനന്തക്രിയകളില്‍നിന്നുപോലും പെണ്മക്കളെ അകറ്റിനിറ്ത്തുന്ന ഒരു രീതി,ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം,കൂടുതലായി ക്കാണുന്നതു തിരുവന്തപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ്‍.
പതിനാറിനോമറ്റൊ ഒരു ‘സറ്വ്വാണി’ ചടങ്ങുണ്ട്.അന്നാറ്ക്കുവേണമെങ്കിലും കറ്മ്മങ്ങള്‍ ചയ്യാം.
അപ്പോള്‍ മാത്രം ഔദാര്യപൂറ്വ്വം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഒരവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്ക്ഷെ,ആലപ്പുഴമുതല്‍ വടക്കോട്ട്,ഏറണാകുളം തൃശൂറ് ഒക്കെ സഞ്ചയനം കഴിഞ്ഞു, പതിനൊന്നോ പതിനാറോ വരെ, പെണ്മക്കള്‍ നിത്യബലിയിടാറുണ്ട്.
മേല്ല്‍പ്പറഞ്ഞ ചേച്ചിതന്നെ,വറ്ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് എറണാകുളത്തു വെച്ച് തന്റെ ചിറ്റമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി (എന്റെ അമ്മയ്ക്ക്) ബലിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
വീണ്ടും വടക്കോട്ട് നീങ്ങുമ്പോള്‍,പാലക്കാടൊക്കെ ഞാന്‍ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം ഈ തിരുവന്തപുരം രീതിയാണെന്നാണറിഞ്ഞതു.

കേരളത്തിലെ ബാക്കിയിടങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങിനെയാണെന്നറിഞ്ഞാല്‍ക്കൊള്ളാം.

സ്വകാര്യസംഭാഷണങ്ങളില്‍ പല പെണ്മക്കളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് രോഷം കൊള്ളുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോഴൊക്കെ ഞാന്‍ പറ്യും,‘നിങ്ങള്‍ നിറ്ബ്ബന്ധമായി പറയണമായിരുന്നു അമ്മയുടെ/അഛന്റെ കറ്മ്മം എനിയ്ക്കും ചെയ്യണം’ എന്ന്.
അതിനുള്ള മറുപടി ‘ആ സമയത്തു നമ്മളായിട്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കണ്ടല്ലൊയെന്ന് വിചാരിച്ചു’ എന്നാകും.
ഇങ്ങിനയാണ്‍ പെണ്മ്ക്കള്‍ മാതാപിതാക്കളുടെമോക്ഷപ്രാപ്തിയ്ക്ക് പോലും ഉപകാരമില്ലാത്തവരായി തീരുന്നതു!

നായറ്സമുദായത്തിന്റെ എടുത്തുപറയാവുന്ന ഒരു മേന്മ,എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍,പെണ്മക്കള്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാമുഖ്യവും മൂല്ല്യവുമാണ്‍.
സ്ത്രീധനസംമ്പ്രദായം അവരില്‍ പലരും സ്വീകരിച്ച്തുടങ്ങിയതോടെ ഈ ‘സ്ത്രീപക്ഷം’
ഏറെക്കുറെ ദുറ്ബ്ബലമായിത്തുടങ്ങി.

സമുദായത്തിന്റെ രീതിയനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ ‘പുലബന്ധം’ പോലുമില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസുകാരന്‍.
പക്ഷെ,തിരുവന്തപുരം ശൈലിയില്‍ മകളുടെ മകന്‍ അവസാന കറ്മ്മംചയ്യുന്നതിനേക്കാളും മഹത്തരമാണത്രെ മകന്റെ മകന്‍-പൌത്രന്‍- ചെയ്യുന്നതു!!
ധറ്മ്മം,അറ്ത്ഥം,കാമം,മോക്ഷം എന്നീ നാല്‍ പുരുഷാറ്ത്ഥങ്ങളില്‍ , നരകത്തില്‍ നിന്നു ത്രാണനം ചെയ്ത് (രക്ഷിച്ചു) മോക്ഷമാറ്ഗ്ഗം നേടിക്കൊടുക്കുന്നവനാണത്രെ ‘പുത്രന്‍ ’ (സംസ്കൃതം കഷ്ട്ടിയാണ്‍,തെറ്റുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്തുമല്ലൊ).
പുത്രിയ്ക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും റോള്‍ ഉള്ളതായി അറിവില്ല.

ആണ്‍കുട്ടികള്‍ മതിയെന്ന് തോന്നാനുള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ‘മോക്ഷപ്രദാനഗുണ’മാണെന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു.
കുടുംബനാമം നിലനിറ്ത്തല്‍,വാറ്ദ്ധ്യകത്തിലെ തുണ,മറ്റ് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങള്‍ ഒക്കെ പുറകെയുണ്ട്.
മരണാനന്തരചടങ്ങുകളിലൊക്ക പുരുഷമൂല്ല്യാധിഷ്ട്ടിതമായ വൈദീകപാരംബര്യം കടന്നു
കേറിയതോടെയാകണം പെണ്മ്കളെ ഇങ്ങിനെ മാറ്റിനിറ്ത്തിത്തുടങ്ങിയതു.

തിരുവന്തപുരത്തെയും പാല്‍ക്കാട്ടെയുമൊക്കെ തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ആധിക്യവും ഇതിനാക്കം കൂട്ടികാണണം.

പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ജനിയ്ക്കുന്നതിനു മുന്‍പും പിന്നെയും അവരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രവണത പരക്കെ തുടരുന്ന ഇന്‍ഡ്യാമഹാരാജ്യത്തിന്റെ കീഴറ്റത്തു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചുനാട്ടില്‍ ഇന്നും സ്ത്രീ-പുരുഷാനുപാതം ആരോഗ്യകരമായി നിലനില്‍ക്കുന്നതു,പഴയൊരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായി,പെണ്‍ക്കുട്ടികള്‍ കുറെയൊക്കെ വിലമതിയ്ക്കപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടാ‍ണ്‍.

മരണാന്തരം ആത്മാവിന്‍ നിത്യശാന്തി നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഇടപാടില്‍ നിന്നു പെണ്മക്കള്‍ പുറത്താക്കപ്പേടുന്നതു,സ്ത്രീധനത്തിന്‍ പുറമേ മറ്റൊരു കാരണവുംകൂടിയായിമാറിയേക്കാം,
പെണ്മക്കളുടെ കമ്പോളനിലവാരത്തകറ്ച്ചയ്ക്ക്.


ചന്ദനവും കുങ്കുമവുമൊക്കെ R.S.S സ്റ്റൈലില്‍ നീട്ടിവരച്ച് ,ഏഴാം ക്ലാസിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ‘മതനീരാസ’ത്തെപ്പറ്റി അപകടശങ്കയിലുഴലുന്ന N.S.S മേധാവികള്‍ക്ക് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിയ്ക്കാന്‍ സമയമില്ലെന്നറിയാം.
ഒരു പ്രതിഷേധക്കുറിപ്പിവിടെ എഴുതിയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊരു വ്യത്യാസം വരുമെന്നും കരുതുന്നില്ല.എങ്കിലും ഇതു വായിയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു മകള്‍ ,സ്വന്തം അവകാശം ചോദിച്ച് വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അത്രയ്ക്കെങ്കിലുമായല്ലൊ എന്നൊരു അതിമോഹം!


അടിക്കുറിപ്പ്
__________

അത്മാവുണ്ടോ, മരണാനന്തരകറ്മ്മങ്ങള്‍ക്കൊണ്‍ അതിനു ഗതികിട്ടുമോ. എന്നൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വിഷയം എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കട്ടെ.
സ്ത്രീകള്‍ പാറ്ശ്വവല്‍ക്കരിയ്ക്കപ്പേടുന്ന മറ്റൊരിടം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുക മാത്രമാണിവിടെ ഉദ്ദേശ്യം.